Contact the Ashram

Sahaja Yoga Ashram & meditation Center
Talnoo, Naddi, Uper Dharamshala
Distt. Kangra, Himachal Pradesh, India

Phone :
01892 223265 (landline)
(0) 94180 15952, (0) 98164 24264 & (0) 94184 27574 (mobile)

Email : info@sahajayogaashramdharamsala.com | sahajayogaashram@gmail.com

Website : www.SahajaYogaAshramDharamsala.com

 

©2011 - till date : Sahaja Yoga Ashram at Talnu, Naddi, Dharamsala, H.P | Website : (www.SahajaYogaAshramDharamsala.com)
Developed & Hosted at HimalayanInfotech.com